Informace pro akcionáře společnosti DEGIRANS SE

Vážení a milí akcionáři,

 

naše setkání dne 16.11.2021 se blíží a osobně se na něj opravdu těším. Bohužel jsem nucena reagovat na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, č.j. MZDR 14601/2021-27/MIN/KAN ze dne 5. 11. 2021. Dovoluji si Vás informovat o následujících platných protiepidemických opatřeních, které bude nezbytné dodržovat v rámci konání valné hromady společnosti dne 16. 11. 2021.

 

Jedná se o následující opatření:

 

 1. Akcionáři budou usazeni tak, aby mezi nimi bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti.
 2. Akcionáři jsou povinni mít po celou dobu trvání valné hromady nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).
 3. Zakazuje se vstup do vnitřního prostoru určeného pro konání valné hromady akcionáři, který vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo nesplňuje podmínky níže stanovené v bodě 3.
 4. Vstup do vnitřního prostoru určeného pro konání valné hromady bude akcionáři umožněn pouze po předložení:
  1. potvrzení o tom, že osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. potvrzení o tom, že osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
  3. potvrzení o tom, že osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
   1. i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
   2. ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
  4. potvrzení o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  5. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.
 5. Společnost je ze zákona povinna splnění shora uvedených podmínek u účastníků valné hromady  kontrolovat. Účastníku, který splnění shora stanovených podmínek neprokáže, je zástupce Společnosti povinen neumožnit vstup do vnitřních prostor určeného pro konání valné hromady.

Děkujeme Vám za pochopení a dodržování shora uvedených podmínek účasti.

Děkuji za Vaše pochopení a vstřícnost

Beata Pilná

 

Napište nám: