Pozvánka na valnou hromadu 2016

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

DEGIRANS SE

IČ 03127702

sp. zn. H 1436 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7

 

                       

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 19. 09. 2016 od 16:00 hod. v sídle společnosti na adrese Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 Ve studiu IN-SPIRO v II. patře budovy.

 

Program valné hromady:

 

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
  4. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2015
  5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
  6. Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2016/2017
  7. Změna počtu členů dozorčí rady ze 2 na 3 a jmenování pana Ivana Haranta členem dozorčí rady
  8. Závěr

 

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, členové představenstva a dozorčí rady, a oprávnění zástupci akcionářů. V případě, že je akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem, akcionář má právo být na valné hromadě osobně přítomen jako host. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast dalších hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady, účast těchto osob připustí vždy, pokud o tom rozhodne valná hromada.

 

O bodu 7 valné hromady bude vyhotoven notářský zápis, který bude následně doručen na příslušný soud, kde budou provedeny změny v obchodním rejstříku u společnosti. Z tohoto důvodu bude potřeba, aby každý akcionář, který se valné hromady zúčastní, prokázal před zahájením schůze svoji totožnost a v případě, že se akcionář nezúčastní osobně, prokáže se jeho zástupce notářsky ověřenou plnou mocí.

 

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 15.30 hod.

 

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

 

 

Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady

 

Návrh rozhodnutí valné hromady – volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

 

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

 

- předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a sčitatel: Ing. Beata Pilná

- zapisovatel: Jaroslav Pilný

 

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může dále rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Hlasuje se zvednutím ruky. Pro zvolení kandidáta je potřeba prostá většina přítomných hlasů.

 

 

Bod č. 3 pořadu jednání valné hromady

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

 

Kompletní zpráva je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.degirans.com  v sekci pro akcionáře

 

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepřikládá, jelikož valná hromada k tomuto bodu pořadu jednání nehlasuje.

 

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015. Zpráva představenstva informuje jak o základních směrech a výsledcích činnosti společnosti za rok 2015, tak o základních záležitostech řešených představenstvem společnosti.

 

 

Bod č. 4 pořadu jednání valné hromady

Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2015

 

Dozorčí rada společnosti DEGIRANS SE předkládá valné zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2015

 

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu se zákonem o obchodních korporacích zprávu o činnosti dozorčí rady v r. 2015, včetně přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2015. Zpráva dozorčí rady konstatuje, že dozorčí rada neshledala v rámci svého působení žádné relevantní závady v činnosti společnosti a ani nedostatky v provedení účetní závěrky.

 

 

Bod č. 5 pořadu jednání valné hromady

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015

Kompletní účetní závěrka je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.degirans.com v sekci pro akcionáře.

 

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

 

Valná hromada projednala a schválila účetní závěrku společnosti za rok 2015, přičemž zisk vytvořen nebyl.

 

 

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 435 odst. 4 ZOK, jelikož závěrka splňuje všechny obsahové i formální náležitosti stanovené právními předpisy.

 

 

Bod č. 6 pořadu jednání valné hromady

Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2016/2017

 

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepřikládá, jelikož valná hromada k tomuto bodu pořadu jednání nehlasuje.

 

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti DEGIRANS SE předkládá valné hromadě Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2016/2017.Zpráva představenstva informuje o základních směrech činnosti společnosti na období 2016/2016.

 

 

Bod č. 7 pořadu jednání valné hromady

Změna počtu členů dozorčí rady ze 2 na 3 a jmenování pana Ivana Haranta nar. 20.8.1961, bytem Vrícko 180, 038 31 Vrícko, Slovensko členem dozorčí rady

 

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov a to tak, že se mění bod 8.2.: Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada.

Dále valná hromada jmenuje třetím členem dozorčí rady pana Ivana Haranta, nar.20.8.1961, bytem Vrícko 180, 038 31 Vrícko, Slovensko.

 

 

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení z důvodu kvantitativního a kvalitativního rozšíření dozorčí rady S ohledem navýšení počtu dozorčí rady představenstvo navrhuje pana Ivana Haranta, s ohledem na jeho zkušenosti z oblasti obchodu.

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne __8.8._ 2016

 

 

 

                                                                                   Ing. Beata Pilná, člen představenstva

Napište nám: